Behandling av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Här kan du ta del av information kring hur Sundspärlan hanterar personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

VARFÖR SAMLAR NI IN PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar uppgifter för administrering och kommunikation med gäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten. Vi sparar också information för att kunna skicka information till våra gäster om våra arrangemang.

VILKEN INFORMATION SAMLAR NI IN OM MIG?
Vid en bokning på sundsparlan.se
Vid en bordsbokning eller hotellbokning på sundsparlan.se samlar vi in de uppgifter vi behöver för att säkerställa att vi kan skicka nödvändig information inför ditt besök hos oss. Vi tar del av namn, epost och i vissa fall telefonnummer om du som gäst lämnar detta.

VID ETT BILJETTKÖP
Sundspärlan använder sig av olika leverantörer av biljetter. Vi tar del av mailadresser från Tickster innan aktuellt event för att kunna skicka ut nödvändig information kring det arrangemang du tänkt besöka. Detta sker genom mailutskick och i vissa fall sms. I framtida marknadsföring avser vi att kontakta dig med information kring liknande arrangemang som är relevanta för dina intressen.

HUR KOMMER NI ANVÄNDA MIN INFORMATION?
Vi behöver vissa uppgifter för att kunna förse dig med information inför och efter ett specifikt event och till underlag för offert och statistik i linje med Sundspärlans policy. Vi samlar inte på oss mer information än vi behöver. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker efter en intresseavvägning. Som registrerad är det alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAS MIN INFORMATION?
Sundspärlan behandlar personuppgifter så länge det finns en relation med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Saknas anledning att behandla personuppgifter raderas dem. Information som vi använder för nyhetsbrev, sms och annan marknadsföring behålls tills du själv väljer att avregistrera dig från dessa utskick.

VILKA KAN MER TA DEL AV MIN INFORMATION?
Uppgifter om dig hanteras av vår personal. Sundspärlan kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Sundspärlan har rutiner för att säkra att personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?
Rätt till information:
Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.
Rätt till rättelse:
Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
Rätt till radering:
Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Begränsning till behandling:
Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

DATAPORTABILITET
Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss uppgifterna och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

ÅTERKALLA SAMTYCKE
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan. Kontakta i detta fall oss enligt nedan.

RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Den registrerade har rätt att vända sig direkt till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att klaga.

COOKIES
För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Sundspärlan komma att samla in teknisk data såsom cookies.

Om du har övriga frågor om hur vi använder din information så hör av dig till:

Nöjesparken Sundspärlan AB
Box 9094
250 09 Helsingborg
org.nr: 556215-2297

042-183270
info@sundsparlan.se

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY, anställda
Behandling av anställdas personuppgifter
Nöjesparken Sundspärlan AB

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen

Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina anställdas personuppgifter. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i de anställdas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

-samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål

– är adekvata, relevanta och inte för omfattande

– korrekta och uppdaterade

– inte förvaras längre än nödvändigt

– behandlas på ett säkert sätt.

Anställd har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna personuppgiftspolicy tillhandahålls.

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter enligt anställningsavtal, tillhörande tillämpliga kollektivavtal och författningar, kommer Arbetsgivaren att behandla den anställdes personuppgifter i form av

– namn, personnummer, kontaktuppgifter

– anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet

– löne- och skatteuppgifter, bankkonto

– arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa

– betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer

– övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att Arbetsgivaren ska kunna administrera anställningsförhållandet.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjuklöneadministration och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess. Uppgifterna kommer från den anställde själv, myndigheter eller har genererats under anställningen av Arbetsgivaren eller dennes samarbetspartners.

Mottagare av uppgifterna

a) Interna mottagare
De som tar del av uppgifterna är de interna befattningshavare som handlägger frågor rörande personal, ekonomi, IT och övrig för anställningsförhållandet nödvändig administration, dels chefer och styrelseledamöter.

b) Externa mottagare inom det arbetsrättsliga området
Den anställdes personuppgifter enligt ovan kan komma att behöva utlämnas till

Arbetsgivarföreningen KFO (inklusive dess servicebolag) som Arbetsgivaren är medlem i och vars kollektivavtal (om löner, allmänna anställningsvillkor, omställning, försäkringar, pensioner och förhandlingsordningar) tillämpas på anställningsförhållandet.

De personuppgifter som avses är i första hand

– kontaktuppgifter till vissa befattningshavare för att administrera medlemskapet i form av främst avgifter, rådgivning, utskick och åtkomst till KFOs webbplats.

– uppgifter som rör individers anställningsförhållanden för det fall arbetsrättsliga ärenden, förhandlingar och rättsliga tvister så kräver.

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till KFOs samarbetspartners som administrerar tecknade försäkringsavtal (försäkringsbolag och valcentraler), bevakar anställdas rättigheter (fackliga motparter), upprättar lönestatistik (inklusive SCB), genomför medlemsundersökningar, verkställer medlemsutskick och genomför liknande åtgärder.

c) Externa mottagare i övrigt
Personuppgifterna kan komma att behandlas hos externa parter som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis tidrapportering, schemaläggning, friskvårdsbidrag, hemsida, e-post, telefon, växel, företagshälsovård, medarbetarundersökningar, betal-/kreditkort, löneutbetalning och motsvarande. Arbetsgivaren kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Arbetsgivarens räkning, kommer Arbetsgivaren tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

I vissa fall är Arbetsgivaren skyldig enligt författning att tillhandahålla myndigheter anställdas personuppgifter (till exempel löne- och skatteuppgifter åt Skatteverket).

d) Utlämnade till tredje land
Såvida det inte särskilt har angetts i bilaga till denna policy kommer inte överföring av personuppgifter att ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Arbetsgivaren

– ska kunna fullgöra anställningsavtalet och de på anställningsförhållandet tillämpliga kollektivavtalen (såsom att betala lön och pension)

– fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar)

– intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga och kontaktuppgifter på hemsidan).

Lagringstiden

Anställds personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Arbetsgivaren att fullgöra sina förpliktelser enligt anställningsavtalet och kollektivavtalen (exempelvis att betala lön), att försvara sig mot arbetsrättsliga anspråk (exempelvis enligt lagen om anställningsskydd) och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Arbetsgivaren har att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs, till exempel för att anställningen har upphört eller för att presumtiva arbetsrättsliga krav har preskriberats.

Anställds rätt till information

Anställd har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Den anställde kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från Arbetsgivarens datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Kontakt med Arbetsgivaren med anledning av frågor och informationskrav

Anställd bör kontakta Arbetsgivaren i första hand vid frågor eller informationskrav. Sådan kontakt kan alltid tas med närmast överordnade chef.

Skulle anställd uppleva att Arbetsgivaren inte behandlar personuppgifterna korrekt har denne rätt att vända sig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.

Om du har övriga frågor om hur vi använder din information så hör av dig till:

Nöjesparken Sundspärlan AB
Box 9094
250 09 Helsingborg
org.nr: 556215-2297
042-183270
info@sundsparlan.se